Privacy- en cookie beleid

Motorhuis is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Motorhuis is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht werd.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Beveiligingsniveau;
 4. Rechten van betrokkenen;
 5. Contactgegevens;
 6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Motorhuis in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Motorhuis gebruikt uw persoonsgegevens voor:
De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten

Motorhuis houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder- houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Motorhuis.

3. Beveiligingsniveau

Motorhuis beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratie en veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan rewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Motorhuis
Vondellaan 80
2332 AH Leiden
071 – 5351800
info@motorhuis.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.motorhuis.nl) worden gepubliceerd.

 


Privacy beleid (GDPR statement)

Wie zijn wij?

Wij zijn Motorhuis B.V. (hierna Motorhuis)

Bij ons bent u aan het juiste adres voor de aanschaf en het onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagens van Opel, Citroën, Fiat en Jeep. Naast nieuwe auto’s vindt u bij ons ook gebruikte personen- en bedrijfswagens, die allemaal met volledige garantie worden geleverd.

Online-taxatie
Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggevens in te vullen, om vervolgens een waarde inschatting van het voertuig te krijgen. De online-taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor het voertuig. De online-taxatie vormt geen bindend koopaanbod van Motorhuis, noch een bindend verkoopaanbod van de eigenaar. Om misverstanden te voorkomen vindt aankoop of inruil van een voertuig pas plaats na de beoordeling van het voertuig door een expert van één van onze vestigingen. Iedere taxatie die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.

Onderhoud en reparatie
In onze werkplaatsen werken uitstekend opgeleide en gepassioneerde technici. Zij zijn gespecialiseerd in de diverse merken personen- en bedrijfswagens die we voeren. U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende servicewerkzaamheden zoals onderhoud, reparaties, apk-keuringen en de aanschaf en inbouw van allerhande apparatuur en accessoires.

Motorhuis heeft 9 showrooms en 10 servicecentra in Nederland (www.motorhuis.nl). Ons hoofdkantoor is geografisch gesitueerd aan de Vondellaan 80 te Leiden. Ons hoofdkantoor is zowel telefonisch of per mail bereikbaar (088-0880322 of info@motorhuis.nl), u kunt ook contact opnemen met één van onze vestigingen.

Auto-ROB (www.auto-rob.nl) is onderdeel van Motorhuis en valt onder dit privacybeleid.

Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 9 mei 2018 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacybeleid, zullen wij onderstaand communiceren.

Wat is GDPR
Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.

Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.

Wij, als Motorhuis, zijn geen “Gegevensverwerker” maar “Verwerkingsverantwoordelijke”. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen te nemen:

Registerplicht
Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welk doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.

Privacy desk
Binnen onze organisatie hebben wij een privacy desk die erop toeziet dat de GDPR en de interne Privacy Policy actueel is en nageleefd wordt. Onze privacy desk is per mail bereikbaar: privacy@motorhuis.nl. Wij auditeren ons beleid en onze vestigingen periodiek om u en onszelf ervan te verzekeren dat wij aan alle eisen voldoen.

Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken
Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf. Hoe onze medewerkers dienen te handelen bij een datalek, hebben wij omschreven in ons intern beleid, welke aansluit op de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen
Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website, klantenprogramma, etc.) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.

Wat betekent dit voor u?
Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en/of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben.

Welke rechten u heeft en hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid.
Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact op kan nemen met onze afdeling Klantenservice (klantenservice@motorhuis.nl).

Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen. Mocht uw klacht (m.b.t. uw privacy) echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Motorhuis beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Motorhuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het geven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Als u met Motorhuis een overeenkomst aangaat om hieraan uitvoering te kunnen geven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres en overige contactgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Financiële gegevens;
 • Kenteken en chassisnummer en model van uw voertuig;
 • Technische gegevens, onderhoudshistorie en eigendomshistorie van uw voertuig;
 • Andere gegevens die relevant zijn.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is. Bijvoorbeeld om onze diensten en de overeengekomen dienstverlening ten uitvoer te kunnen brengen, op juiste wijze te kunnen administreren en aan wettelijke eisen te voldoen. Hieronder worden deze doeleinden verder beschreven:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig.
 • Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Welke gegevens sturen wij naar derden?
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden in de onderstaande gevallen met bijbehorende doel:

 • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden.
 • Met partners, leveranciers, importeurs uit ons distributienetwerk.
 • Motorhuis kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de Spuigroep voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan u.
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Afgezien van de regels voor het delen van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij ook een beroep doen op externe leveranciers om voor ons bepaalde verwerkingen uit te voeren zoals diensten met betrekking tot IT en de bijbehorende infrastructuur alsmede juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze derden in het kader van die verwerkingen mogelijk toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en zij met uw gegevens zullen omgaan conform de AVG-wetgeving (privacywetgeving).

Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of door een sectoraanbeveling waaraan wij onderworpen zijn, zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Indien het gaat om bescherming van belangen zullen wij informatie delen met partijen die wij inschakelen om deze belangen te verdedigen.

Verwerkingsovereenkomst
Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Wij houden ons aan de maximale bewaartermijnen zoals die in de AVG zijn voorgeschreven.Indien er gegronde aanleiding bestaat, zoals een lopende rechtsprocedure, een claim of afwikkelingsdispuut, behouden wij ons het recht om de informatie langer te bewaren (tot het moment dat deze daarvoor niet meer relevant zijn).

Nieuwsbrieven en aanbiedingen
Wij zullen u nooit ongevraagd een digitale nieuwsbrief of aanbieding versturen, deze worden uitsluitend met uw (voorafgaande) toestemming verstuurd.

Wilt u deze toestemming intrekken, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice door een e-mail te sturen naar klantenservice@motorhuis.nl.

Let wel, als u zich uitschrijft voor nieuwsbrieven en aanbiedingen, kan het zijn dat u van bepaalde aanbiedingen niet meer kunt profiteren.

Uw (persoons)gegevens opvragen, veranderen of laten verwijderen
Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen, kunt u contact met ons daarover opnemen. Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming zullen wij u vragen zich te identificeren vóór we uw verzoek verwerken. Wij zullen uw verzoek behandelen binnen de wettelijk toegestane termijnen.

Wij wijzen u erop dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren voor administratieve doeleinden of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Ook dienen wij ons te houden aan wettelijke bewaareisen.

Cameratoezicht
Al onze vestigingen zijn voorzien van beveiligingscamera’s welke zowel binnen als buiten de vestiging geplaatst zijn. Deze camera’s worden uitsluitend gebruikt ter preventie en vastlegging van criminele activiteiten.

Solliciteren bij Motorhuis
Op onze website staan regelmatig vacatures waarop geïnteresseerden kunnen reageren door een sollicitatiebrief en een CV te uploaden en naar ons door te sturen.

Deze documenten en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om te beoordelen of de persoon in kwestie geschikt is voor één van de vacatures binnen Motorhuis. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet doorgestuurd worden naar derden (anders dan binnen onze holding Spuigroep BV).

Let er bij het geven van referenties op, dat u de persoon en/ of het bedrijf in kwestie, hiervan op de hoogte stelt. Wij bewaren uw CV en sollicitatiebrief maximaal 1 jaar of maximaal 4 weken indien blijkt dat u niet geschikt ben voor een werkplek binnen onze onderneming.

Social media
Motorhuis maakt gebruikt van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat door het plaatsen van een dergelijke reactie alle gegevens, inclusief eventuele persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot de reactie, onmiddellijk publiek worden en onder onze Privacy Policy vallen.

Wij behouden ons het recht voor om enige bijdrage of inhoud in een post naar eigen goeddunken te verwijderen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een Cookie slaat geen naam, adres, of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Cookies kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Functionele doeleinden: hierdoor wordt het navigeren en het inloggen op de website van Motorhuis vergemakkelijkt doordat uw instellingen en/of voorkeuren worden onthouden. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op een website weet het systeem via een Cookie dat u bij uw volgende bezoek aan dezelfde website ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. Analytische doeleinden: hiermee kan het gebruik van de Motorhuis website worden geanalyseerd en worden verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Motorhuis weet welke onderdelen van haar websites populair zijn.
 3. Commerciële doeleinden: hiermee wordt bijgehouden hoeveel en welke banners/pop-ups aan u zijn getoond. Hiermee wordt voorkomen dat u steeds dezelfde banner ziet en/of pop-up u krijgt en kunnen wij nagaan of en hoe vaak er op een banner/pop-up is geklikt. Er kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat u telkens een pop-up blijft zien voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief wanneer u zich al heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
 4. “Targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

De door Motorhuis op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Motorhuis opgeslagen persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Motorhuis verwerkte persoonsgegevens. Motorhuis maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van Cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen Privacy Policy, welke u meestal op hun eigen website(s) kunt terugvinden.

Verwijderen en weigeren van Cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u alleen advertentieCookies wilt uitzetten, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op:

www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Na het verwijderen en/of het weigeren van Cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u Cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het weigeren c.q. verwijderen van Cookies alleen van toepassing is voor de computer én browser waarop u dit heeft ingesteld.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, die Cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. Pixeltags) gebruikt om informatie over websitegebruik anoniem te verzamelen anoniem en trends te rapporteren, zonder deze bezoekers te identificeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics en hoe u hier vanaf kunt zien naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging
Helaas is er geen volledig veilige methode voor het verzenden en opslaan van gegevens. Hoewel hun fysieke kenmerken verschillend zijn, kunnen post, telefoongesprekken, fax-, sms- en / of WhatsApp berichten en overdrachten die via het internet of draadloze netwerken worden verzonden te maken krijgen met verlies, misrouting, onderschepping en misbruik van de gegevens.

We nemen commercieel redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging, vernietiging en openbaarmaking te beschermen, waaronder;

 • Een intern Privacy Beleid, waarin beschreven wordt hoe onze medewerkers met persoonlijke gegevens om dienen te gaan. Dit beleid wordt periodiek onderworpen aan audits en indien nodig aangescherpt / herzien.
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen zoals Privacy Filters op onze beeldschermen (waar nodig) en papierversnipperaars
 • Digitale / elektronische veiligheidsmaatregelen om tijdens overdrachten uw gegevens te beschermen zoals SSL encryptie voor de gegevens die u achterlaat op onze website.

We proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van uw gegevens en uw gemak. Hierdoor kunnen we soms gebruik maken van een communicatiemethode die minder veilig is dan een minder gemakkelijk alternatief.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zullen wij u een e-mail of een sms-bericht in onversleutelde vorm (d.w.z. direct leesbaar) toesturen, omdat veel van onze klanten niet in staat zijn om toegang te krijgen tot versleutelde (d.w.z. gecodeerde) e-mail of berichten. Dit betekent dat onze boodschap, indien ze verkeerd verzonden of onderschept worden, gemakkelijker te lezen zijn dan versleutelde berichten. Om deze reden adviseren wij u om nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw creditcardnummer of wachtwoorden, in een e-mail of sms naar ons te sturen. Ook niet via een bericht in een openbare ruimte van een derde sociale netwerk pagina, vooral omdat een dergelijke terbeschikkingstelling meteen publiek wordt.

Als u het vermoeden heeft dat uw MijnMotorhuis account niet meer veilig is, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

Disclaimer en het gebruik van de website
De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina’s die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@motorhuis.nl.

Deze site is gepubliceerd door Motorhuis. Het geografische adres is Vondellaan 80, 2332 AH Leiden, KvK 28070585. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijke, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benaderd.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

 • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde
 • Geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
 • De ‘look en feel’ van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
 • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
 • Geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw opdracht te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.

Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of – verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.