Disclaimer

Website disclaimer voor Motorhuis BV

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Motorhuis B.V. (hierna: “Motorhuis”) besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Motorhuis zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Motorhuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Motorhuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Motorhuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.
Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Motorhuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Motorhuis, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorhuis deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacybeleid

Motorhuis respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan Motorhuis verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de werkplaats of een proefrit, of voor het aanvragen van een brochure, offerte of andere informatie zal Motorhuis uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Motorhuis uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van Motorhuis dan kunt u dit te allen tijde aan Motorhuis melden door het sturen van een e-mail naar : welkom@motorhuis.nl
Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Motorhuis zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden  indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal Motorhuis uw persoonsgegeven niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Motorhuis kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wijzigingen

Motorhuis behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.
Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor
bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party.
A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt.
Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Cookies

Gebruik van cookies

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Bij www.motorhuis.nl gebruiken we cookies die noodzakelijk zijn om het u mogelijk te maken door de site te navigeren of om bepaalde basiskenmerken te leveren. We gebruiken cookies om de werking van de website te verbeteren door, bijvoorbeeld, het opslaan van uw voorkeuren zodat de functionaliteiten van de website daarop kunnen worden aangepast. Hieronder vindt u meer informatie over de gehanteerde cookies door Motorhuis.

Ons cookiesbeleid

Om volledig gebruik van www.motorhuis.nl te maken, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren omdat wij u alleen bepaalde op de persoon afgestemde kenmerken van deze website kunnen bieden door cookies te gebruiken. Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken, en waarvoor we ze gebruiken.

Cookies van derden op www.motorhuis.nl

Tijdens uw bezoeken aan www.motorhuis.nl bemerkt u wellicht een aantal cookies dat geen betrekking op www.motorhuis.nl heeft. Als u een pagina bezoekt met inhoud ingebed van, bijvoorbeeld, YouTube of Flickr, krijgt u cookies van deze websites te zien. www.motorhuis.nl heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies. U dient de websites van de derden te raadplegen voor meer informatie hierover, maar sommige voorbeelden van cookies van derden die op www.motorhuis.nl kunnen voorkomen, worden hieronder vermeld:

  • www.motorhuis.nl –  “delen”-tools
    Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om materiaal van www.motorhuis.nl via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn met vrienden te ‘delen’, is het mogelijk dat u cookies van deze websites toegestuurd krijgt. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus we suggereren dat u de websites van deze derden raadpleegt voor meer informatie over hun cookies en hoe u ze kunt beheren.

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt ‘verplicht’ is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website.  Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

Motorhuis B.V.
Kamer van Koophandel Leiden: 28070585
BTW nr: NL 8045.69.770.B01

Nieuws

Kom langs van 25 t/m 29 mei voor de nieuwe Citroën Ë-C3

Lees verder

Onze acties

Citroën Jumpy L2 2.0 nu met € 6.500,- korting

  • Van: €32.560,00
  • Voor: Voor €26.060,00
Bekijk actie

Werkplaatsafspraak

Vestigingen